Moment rozpoznania przychodu przy sprzedaży udziałów.

Źródło: AMS Zarządzanie rachunkowością sp. z o.o., 13-08-2010 r.

Dnia 9 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym orzekł, że w przypadku ustalenia przez strony umowy płatności ceny z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w dwóch ratach o różnych terminach płatności, przychód ze sprzedaży także powinien być rozpoznany w dwóch ratach – zgodnie z ustalonymi terminami.

NSA potwierdził, iż z punktu widzenia rozpoznawania przychodu, bez znaczenia jest kwestia, czy cena została uiszczona zgodnie z harmonogramem. Jeżeli nadszedł termin płatności określonej raty, to w odniesieniu do niej przychód należy rozpoznać niezależnie od faktu, czy kupujący ją zapłacił (sygn. II FSK 282/09).

Stan faktyczny, którego dotyczył wyrok wyglądał następująco: osoba fizyczna (dalej: „podatnik”) zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów posiadanych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa przewidywała, że zapłata ceny przez kupującego nastąpi w dwóch ratach. Płatność pierwszej raty wyznaczono na listopad 2007 roku, natomiast drugiej – pół roku później, czyli w kolejnym roku podatkowym. Przeniesienie własności udziałów miało nastąpić w dniu zapłaty pierwszej raty.

W związku z powyższym, podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Izby Skarbowej w K. (dalej: „organ podatkowy”), zwracając się z pytaniem, kiedy powinien rozpoznać przychód należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof”)? Powyższy przepis dotyczący przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów w spółkach mających osobowość prawną stanowi, iż przychody te rozpoznaje się wtedy, gdy są należne, choćby jeszcze nie zostały faktycznie otrzymane.

Zdaniem podatnika, datą przychodu jest data, w której roszczenie względem kupującego stanie się wymagalne, a zatem najpierw powstanie przychód z tytułu pierwszej raty (w momencie jej wymagalności), a dopiero później, w kolejnym roku podatkowym, powstanie przychód z tytułu drugiej raty (z uwagi na umowne przesunięcie daty wymagalności). Przychód powstanie zatem w dwóch odrębnych datach.

Organ podatkowy w odpowiedzi (interpretacji indywidualnej) nie podzielił stanowiska podatnika i wskazał, że datą powstania przychodu w odniesieniu do całej transakcji będzie dzień, w którym nastąpi przeniesienie własności udziałów na kupującego. Zdaniem organu podatkowego, fakt rozłożenia na raty zapłaty ceny nie ma znaczenia dla ustalenia momentu powstania przychodu.

Wróć do listy