Zwrot za okulary korekcyjne zwolniony jest z podatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19-08-2010 r.

Zwrot wydatków za okulary, które nie mają cech korygujących, otrzymany od pracodawcy stanowi przychód pracownika. Pracownicy, którzy muszą nosić okulary w pracy, mogą liczyć na zwrot wydatków poniesionych na ich zakup. Trzeba jednak uważać ubiegając się o takie dofinansowanie od pracodawcy.

Czasem jego wartość będzie przychodem, który należy opodatkować i wykazać w rocznym PIT. Art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dotyczący zwolnienia z opodatkowania zwrotu pieniędzy pracownikowi za okulary należy interpretować w sposób ścisły, wyłączając rozszerzającą wykładnię. W konsekwencji nie każdy zwrot za okulary będzie zwolniony z opodatkowania.

Przychodem podatkowym pracownika będzie zwrot kwot dokonany z naruszeniem rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973). Z przepisów podatkowych oraz rozporządzenia wynika, że zwolnienie z podatku przysługuje w przypadku zakupu okularów korygujących wzrok (nie dotyczy zwykłych szkieł), zakupionych zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania tych okularów.

Ponadto, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania otrzymanych kwot na zakup okularów, powinny istnieć odpowiednie zapisy w przepisach wewnętrznych pracodawcy, np. w regulaminie wynagradzania (lub regulaminie pracy), gdzie wskazać należy sposób zwrotu kwot za kupno okularów. Zakup okularów powinien być także w odpowiedni sposób udokumentowany za pomocą faktury VAT .

Dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu jest kwota dokonanego zwrotu pracownikowi. Kwota widniejąca na fakturze, lecz niezwrócona pracownikowi, nie spełnia przesłanek uznania jej za koszt uzyskania przychodu.

Wróć do listy