Wspólnicy rozwiązanej spółki dostaną podatek od towarów i usług.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 06-09-2010 r.

Byli wspólnicy spółek osobowych będą mogli odzyskać nadpłatę podatku, gdy w ciągu trzech miesięcy złożą wniosek o wznowienie postępowania. Po rozwiązaniu spółki osobowej może okazać się, że fiskus powinien byłym wspólnikom zwrócić jeszcze nadpłatę podatku. Pojawia się problem, komu należy zwrócić podatek, skoro spółki już nie ma. Rozwiązaniem tego problemu zajmował się m.in. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 80/08), który uznał, że tryb zwrotu nadpłaty podatku byłym wspólnikom powinien zostać określony w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Trybunał nie miał wątpliwości, że byli wspólnicy mogą odzyskać nadpłatę podatku. Dziś Ordynacja nie przewiduje jednak trybu zwrotu nadpłaty. Ta niekorzystna sytuacja zmieni się już w najbliższym czasie.

Sejm kończy bowiem prace nad zmianami w Ordynacji, które dostosują przepisy do wyroku TK i pozwolą byłym wspólnikom na odzyskanie podatku, który pozostał po likwidacji spółki. O zwrot będą mogli ubiegać się wspólnicy nie tylko spółek, które zostaną rozwiązane po wejściu w życie nowelizacji, ale również spółek rozwiązanych wcześniej, przed nowelizacją.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przywraca termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach nadpłaty podatku, w których odmówiono wszczęcia postępowania lub zostało ono umorzone bądź odmówiono stwierdzenia nadpłaty. Ustawa przewiduje w tym zakresie trzymiesięczny termin na złożenie wniosku. Jeśli byli wspólnicy nie złożą wniosku o wznowienie postępowania i zwrot podatku w terminie trzech miesięcy, to podatku nie odzyskają. W ostatnim czasie ciekawy wyrok dotyczący zwrotu VAT byłym wspólnikom wydał WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 375/10). Wspólnicy spółki rozwiązanej w 1999 r. domagali się zwrotu ponad 600 tys. zł VAT.

Organy podatkowe odmówiły, zasłaniając się przepisami. Sąd uznał, że postępowanie dotyczące zwrotu VAT powinno zostać wznowione. Wyrok ten przywraca nadzieję na wznowienie postępowania i uchylenie wydanych w sprawie niekorzystnych decyzji. W praktyce jednak zwrot podatku z 1999 r. może nie być możliwy ze względu na przedawnienie. Wyrok WSA w Rzeszowie – ze względu na możliwość wystąpienia o wznowienie postępowania jedynie w terminie miesiąca od wyroku TK (w omawianej sprawie wyrok zapadł 10 marca 2009 r.) – może być więc istotny jedynie dla podatników, którzy termin ten zachowali. Inni wspólnicy zlikwidowanych spółek osobowych powinni natomiast skupić się na działaniach, na które pozwoli im nowelizacja Ordynacji podatkowej.

Wróć do listy