Wniesienie aportem środka trwałego – skutki dla otrzymującego aport.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000153 – 30-07-2012 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W przypadku otrzymania faktury VAT dokumentującej otrzymanie wkładu niepieniężnego (aportu) należy odnieść się do zasady, zgodnie z którą podatnik dokonuje odliczenia kwoty wynikającego z niej podatku, jeżeli towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Oznacza to, że spółce celowej przysługiwać będzie na zasadach ogólnych prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Spółkę, dokumentującej transakcję wniesienia aportu, gdyż nabyte urządzenie w formie wkładu niepieniężnego wniesionego przez Spółkę służyć będzie wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Stanowisko to potwierdzają interpretacje organów podatkowych, np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2010 r., sygnatura akt IBPP3/443-745/10/IK oraz z dnia 20 stycznia 2010 r., sygnatura akt IBPP3/443-29/10/IK.

Wróć do listy