Wniesienie nieruchomości aportem przez osobę fizyczną.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000068, 13-12-2010 r.

Wniesienie nieruchomości aportem przez osobę fizyczną do spółki osobowej – dot. VAT, PIT, PCC.

Wniesienie aportem nieruchomości przez osobę fizyczną z jej majątku osobistego do spółki osobowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej działalności. Wniesienie nieruchomości aportem do spółki osobowej jest czynnością jednorazową i okazjonalną (nie częstotliwą).

Nie można zatem uznać, że jest to czynność wykonywana w ramach działalności gospodarczej, a tylko takie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny.

Zatem nie ulega wątpliwości, iż wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, tj. spółki nieposiadającej osobowości prawnej, nie rodzi obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawodawca wyłączył nieruchomości wnoszone w formie wkładu do spółki (a zatem także do spółki osobowej) z kategorii odpłatnego zbycia nieruchomości, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie aportu do spółki osobowej w postaci nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. zmiana umowy spółki, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Od kwoty wartości nieruchomości należy odliczyć koszty, o których mowa w powołanym powyżej art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. i od tak ustalonej podstawy opodatkowania obliczyć podatek w wysokości 0,5% tej kwoty. W przypadku czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są notariusze. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce osobowej.

Wróć do listy