Rachunek przepływów pieniężnych.

Źródło: biuro rachunkowe w Poznaniu, AWM Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych jest bardzo istotnym, a często niedocenianym elementem sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania posiadają wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu (wymienione w art. 64 ustawy o rachunkowości). Głównym celem sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych jest ustalenie zmian, jakie nastąpiły w stanie środków pieniężnych (gotówka w kasie i na rachunku bankowym, lokaty, czeki i weksle płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia) oraz na ile wynikały one z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej firmy.

Arkusz „Rachunek przepływów pieniężnych” ułatwia przygotowanie sprawozdania finansowego przewidzianego w ustawie o rachunkowości. Arkusz ten nie jest zestawieniem automatycznym, bo zmiany środków pieniężnych które znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych pozycjach zestawienia mogą wynikać z przeróżnych zmian aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Celem przygotowania arkusza było udostępnienie narzędzia, zmniejszającego ryzyko pomyłki rachunkowej podczas sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

 

Pobierz plik: Przepływy pieniężne

 

przepływy w biurze rachunkowym w poznaniu

Wróć do listy