Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o., 16-10-2014 r.

Zawarcie umowy o pracę z nowym pracownikiem wiąże się szeregiem obowiązków dla pracodawcy. Część tych obowiązków ma charakter czynności jednorazowych, część zaś obowiązków jest wykonywanych przez cały okres zatrudnienia. Poniżej prezentujemy katalog spraw, które należy załatwić zatrudniając nowego pracownika.

  • Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, wykonywanym na koszt pracodawcy (art. 229 Kodeksu pracy). Należy pamiętać, że badania wykonane przez pracownika dla potrzeb zatrudnienia u innego pracodawcy nie mogą zastąpić badań wstępnych u innego pracodawcy, nawet wówczas, gdy wykonywana praca ma charakter analogiczny do wykonywanej w pierwszym zatrudnieniu

  • Zapoznanie nowego pracownika z aktami prawa wewnętrznego

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika, o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 do 33 Kodeksu pracy).

  • Przed podjęciem pracy pracownik powinien zapoznać się również z:

treścią regulaminu pracy i wynagrodzenia (w przypadku zakładu zatrudniającego ponad 20 osób)
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
zakresem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa
przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu
Fakt zapoznania się z tymi przepisami pracownik powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem.

  • Obowiązek informacyjny wobec różnych podmiotów

Organy inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorca jest zobowiązany, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności

Organ egzekucyjny

w przypadku gdy świadectwo pracy doręczone pracodawcy przez nowo zatrudnionego pracownika zawiera wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, pracodawca zawiadamia o zatrudnieniu takiego pracownika komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne oraz pracodawcę, który wydał świadectwo pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

pracodawca jest obowiązany zgłosić nowo zatrudnioną osobę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń

  • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkoem pracy

Pracodawca jest zobowiązany do założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika:

akt osobowych
kart ewidencji czasu pracy
imienną kartę wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
kart wypłat ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia, pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie, w którym wskazuje swojego pracodawcę jako płatnika właściwego do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie to składane jest na druku PIT-2.

  • Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w tym zakresie należy:

obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
obowiązek zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaniem pracy na danym stanowisku

  • Ustalenie stażu pracy pracownika nowo zatrudnionego

Przyjmując pracownika do pracy pracodawca powinien określić staż pracy, który odgrywa rolę przy nabywaniu wielu obligatoryjnych i fakultatywnych uprawnień pracowniczych np. prawa do urlopu wypoczynkowego itp.

Wróć do listy