Sukcesja podatkowa nie obejmuje aportu przedsiębiorstwa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19-08-2010 r.

Sukcesja podatkowa polega na przejściu praw i obowiązków na następcę prawnego lub podmiot przekształcony. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wiąże sukcesję podatkową z łączeniem się przedsiębiorstw, przejęciem, przekształceniem oraz podziałem przez wydzielenie. Oznacza to, że wniesienie przez spółkę aportu w postaci przedsiębiorstwa nie mieści się w żadnym z powyższych zdarzeń, dlatego nie występuje w tym przypadku sukcesja podatkowa.

Nabywca przedsiębiorstwa powinien jednak pamiętać, że zgodnie z art. 112 Ordynacji podatkowej, przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z funkcjonowaniem nabywanego przedsiębiorstwa.Podatnicy planujący nabycie aportem przedsiębiorstwa powinni zatem przed podjęciem ostatecznej decyzji o nabyciu przedsiębiorstwa uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.

Zwrócić trzeba uwagę, że odstępstwo od zasady braku sukcesji w przypadku aportu przedsiębiorstwa przewiduje ustawa o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z art. 91 ust. 9 tej ustawy w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta podatku naliczonego jest dokonywania przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Obowiązek ten dotyczy podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. zł (art. 91 ust. 2), jak również podatku naliczonego od zakupu innych towarów (art. 91 ust. 1).

Wróć do listy