Zmiana w podatku dochodowym – stypendia.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000067, 07-12-2010 r.

W dniu 25 listopada 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

W dotychczasowym stanie prawnym ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają stypendia, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, w wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, pod warunkiem że podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiana brzmienia pkt. 40b tej ustawy wprowadza zastąpienie limitu miesięcznego limitem rocznym w wysokości 3.800 zł, z jednoczesnym umożliwieniem korzystania z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji uzyskiwania przez podatnika innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Wróć do listy