Ryczałt trzeba zapłacić od wartości czynszu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 07-10-2010 r.

Przychodem wynajmującego jest czynsz wynikający z umowy. Opłaty za media, które musi ponosić najemca, przychodem już nie są. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jaka kwota przychodu z tytułu najmu podlega opodatkowaniu ryczałtem – czy będzie to tylko kwota stanowiąca równowartość określonego umową czynszu miesięcznego (odstępnego) 2 tys. zł, czy może kwota obejmująca obok czynszu kwoty opłat za media.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednak aby powstał przychód, po stronie wynajmującego czynsz musi być otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem, takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, ścieki), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Zatem przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego), tj. w naszym przypadku 2 tys. zł. Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat za media, wodę, energię elektryczną, gaz, ścieki – skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca – nie stanowią przychodu ze źródła, jakim jest najem, i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 września 2010 r. (nr IPPB1/415-736/10-2/EC).

Wróć do listy