Czy można odliczyć faktury za ciastka i kawę?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 09-11-2010 r.

Wydatki poniesione na artykuły spożywcze zużyte jako poczęstunek dla kontrahentów można przypisać do ogólnych kosztów związanych z działalnością opodatkowaną.

Artykuły spożywcze, takie jak kawa, herbata, soki, ciastka, zużywane podczas spotkań z kontrahentami podatnicy kupują na faktury VAT, które są potem podstawą odliczenia podatku. Organy podatkowe w swoich interpretacjach konsekwentnie odmawiają prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup towarów wykorzystanych jako poczęstunek dla kontrahentów.

Co więcej, uznają, że przekazanie tych towarów należy opodatkować na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W sprawie skutków podatkowych wydatków na poczęstunek dla kontrahentów wypowiedział się już Naczelny Sąd Administracyjny.

W pierwszym wyroku dotyczącym tej sprawy NSA uznał, że oceniając skutki podatkowe w VAT poczęstunku dla klientów podatnika, należy sprawdzić, czy nie jest to przekazanie prezentów o małej wartości lub świadczenie usługi (wyrok NSA z 1 października 2010 r., sygn. akt I FSK 1615/09, niepublikowany).

Adrian Jonca, doradca podatkowy z Beiten Burkhardt, twierdzi, że tak szczegółowa interpretacja jest daleka od celów, jakimi kieruje się prawodawca wspólnotowy. Powinna tu obowiązywać zasada zdroworozsądkowa, tymczasem orzecznictwo i organy podatkowe kładą nacisk na przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego, w jakich okolicznościach poczęstunek został skonsumowany – zauważa ekspert.

Trybunał Sprawiedliwości UE w swoich orzeczeniach dotyczących tego rodzaju spraw zwracał uwagę na cel i deklarację podatnika, zakładając, że jest on uczciwy, dopóki mu się nie udowodni, że przedstawiany stan faktyczny jest nieprawdziwy. Jeżeli podatnik deklaruje, że zakupione ciastka, kawa, herbata czy soki zostały zakupione na cele reprezentacji i reklamy, to uznaje się, iż mają one związek z działalnością przedsiębiorstwa i pozwalają na odliczenie VAT według zasad ogólnych – mówi Adrian Jonca.

W Polsce jest jednak odwrotnie, podatnik jest podejrzany o zakup poczęstunku na cele prywatne, w związku z czym przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, kto, o jakiej wartości i w jakim celu skonsumował dany poczęstunek. To normalne, że w każdej firmie podczas spotkań z kontrahentami na stole stoi kawa, herbata czy ciastka. Zakupy tego rodzaju są ewidentnie związane z działalnością opodatkowaną i pozwalają na odliczenie – podkreśla Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner KPMG.

Wyroki sądowe

Prawo do pełnego odliczenia VAT potwierdził jeden z wojewódzkich sądów administracyjnych (wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 497/10, niepublikowany). W jego ocenie mimo istnienia zasady pozwalającej na obniżenie podatku w zakresie, w jakim towary (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), nie wyklucza to prawa do odliczenia z powołaniem się na tzw. kategorię kosztów ogólnych. Potwierdza to zdaniem sądu orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (wyrok z 22 lutego 2001 r., w sprawie C-408/98, wyrok z 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98).

W związku z tym podatek naliczony przy zakupie towarów, które następnie zostaną przekazane nieodpłatnie poza przedsiębiorstwo, ale na cele z nim związane, tj. w ramach czynności niepodlegającej VAT, można odliczyć, o ile wydatki na nabycie tych towarów stanowią ogólny koszt działalności. Następuje to w proporcji, w jakiej ogólna działalność podatnika daje prawo do odliczenia VAT.

Tym samym sąd uznał, że w takiej części, w jakiej wydatki na nabycie towarów spożytkowanych w ramach czynności reprezentacji i reklamy dają się przypisać do ogólnych kosztów związanych z działalnością podatnika w sferze wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych, w takiej ma on prawo odliczyć podatek naliczony, powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wróć do listy