Stawka podatku na usługi remontowo – montażowe.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000099, 18-07-2011 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi co do zasady 23 %, jednak ustawa jak i rozporządzenia wykonawcze do niej przewidują możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Przepis ust. 12 wskazanego artykułu stanowi, że stawkę podatku obniżoną do wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264

– wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, w związku z tym należy dokonać ich interpretacji w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane remont jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z kolei słownik języka polskiego określa: „remont” jako zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, „montaż” jako składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji, „modernizację” – jako unowocześnienie i usprawnienie czegoś, zaś pojęcie „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Usługi remontowo – budowlane związane z wymianą oraz montażem gotowego oświetlenia polega na wymianie zużytego w wyniku eksploatacji istniejącego oświetlenia bądź montażu nowoczesnego (modernizacji) oświetlenia. Na wykonaną usługę składają się elementy takie jak: zaprojektowanie nowego oświetlenia lokalu lub, wybór odpowiedniego oświetlenia, jego zakup oraz montaż. Należy zauważyć, iż sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont, modernizacja, czy też termomodernizacja.

Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan techniczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie. Tym samym stawka obniżona do wysokości 8% nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do czynności obejmujących sam montaż (wraz z materiałem) elementów oświetleniowych. Jednak podatnik wykonując kompleksową usługę budowlaną obejmującą m. in. wymianę bądź montaż nowoczesnego oświetlenia w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym może zastosować preferencyjną 8% stawkę podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż jest ona świadczona w ramach remontu lub modernizacji budynku (lokalu) mieszkalnego (8% stawka podatku nie ma zastosowania w przypadku lokalach użytkowych).

Jednocześnie z preferencyjnej stawki podatku wyłączone są usługi polegające na zaprojektowaniu nowego oświetlenia lokalu lub budynku. Usługa projektu oraz montażu oświetlenia nie stanowi usług złożonej – usługi te nie są ze sobą tak ściśle powiązane, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Co do zasady, są to dwie różne i niezależne od siebie usługi. Usługa projektowa oświetlenia w każdym przypadku podlega opodatkowaniu stawką podstawową niezależnie od tego, czy dotyczy lokalu lub budynku mieszkalnego, czy też użytkowego.

Wróć do listy