Profity dla akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Źródło: Rzeczpospolita, 26-03-2012 r.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez akcjonariuszy – osoby prawne – z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej było przedmiotem uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2012 r. (sygn. I FPS 1/11). W tym kontekście należy zwrócić uwagę na trzy orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych: dwa z 7 marca (WSA w Krakowie, sygn. I Sa/Kr 69/12, i WSA we Wrocławiu, sygn. I Sa/Wr 119/12) oraz jedno z 13 marca (WSA w Krakowie, sygn. I Sa/ Kr 1/12).

Wyroki sądów są tym razem korzystne dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, uzyskujących dochody z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej. W wymienionych orzeczeniach sądy przychyliły się do stanowiska pełnomocnika skarżących, że przychody akcjonariusza powinny być w takiej sytuacji traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane w dniu otrzymania dywidendy. Stanowisko to znajduje oparcie w niedawnej uchwale NSA oraz w szczególności w wyrokach NSA z 19 grudnia 2011 r. (sygn. II FSK 901/10 i II FSK 902/10).

Orzeczenia te należy oceniać zdecydowanie pozytywnie. Wynika z nich, że skutki podatkowe otrzymania dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej powinny być takie same, niezależnie od tego, czy akcjonariuszem pozostawać będzie osoba fizyczna czy też osoba prawna. Przełoży się to niewątpliwie na wzrost atrakcyjności tego typu spółek jako wehikułów inwestycyjnych, konkurencyjnych nawet wobec konstrukcji opartych na funduszach inwestycyjnych, zwłaszcza wobec zdecydowanie niższych kosztów funkcjonowania spółek komandytowo-akcyjnych.

Warto zwrócić uwagę na inne korzyści, jakie daje ta formuła prowadzenia działalności. Jest to chociażby brak opodatkowania wnoszonych do nich wkładów niepieniężnych, faktyczny brak opodatkowania skutków prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej (daninie podlegać będzie bowiem tylko komplementariusz od przypisanego mu w statucie spółki udziału w zysku) czy też przesunięcie w czasie – zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych, w tym składu siedmiu sędziów – opodatkowania akcjonariuszy do momentu wypłaty na ich rzecz dywidendy.

Wróć do listy