Prezenty dla pracowników z podatkiem VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21-04-2011 r.

Pracodawcy powinni zweryfikować, jakiego rodzaju towary lub usługi przekazują swoim pracownikom, gdyż część z nich jest opodatkowana VAT.

Zmiany w opodatkowaniu przekazań na rzecz pracowników to skutek nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r. Tomasz Wagner, ekspert podatkowy w Ernst & Young, zwraca uwagę, że w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów opodatkowanie takiego przekazania uzależnione jest od tego, czy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów.

W tym zakresie opodatkowaniu zapobiec można, limitując przekazania wyłącznie do prezentów o małej wartości (10 zł), prowadząc ewidencję osób takie prezenty otrzymujących (maksymalnie do 100 zł w roku) lub wprowadzając częściową odpłatność za przekazane towary (która w praktyce nie musi być ekwiwalentna).

Ekspert dodaje, że z uwagi na zmienioną definicję odpłatnego świadczenia usług, opodatkowanie obejmie m.in. używanie przez pracowników dla celów prywatnych samochodów służbowych (choć takie przekazanie do końca 2012 roku na mocy przepisów przejściowych nie powinno być uznawane za nieodpłatne świadczenie), komputerów przenośnych, narzędzi czy sprzętu. Jednocześnie opodatkowaniu podlega obecnie przekazanie nabytych na rzecz pracowników wszelkiego rodzaju usług, które pracownik wykorzysta dla celów prywatnych. Z tego grona wyłączone zostały na mocy nowelizacji ustawy o VAT tzw. pakiety medyczne.

Opodatkowaniu podlegają wszelkie inne usługi, w tym również gastronomiczne i hotelowe, które pracownicy mogą otrzymywać np. w charakterze nagród czy wyróżnień – wymienia Tomasz Wagner.

W takiej sytuacji – jak mówi nasz rozmówca – podatnik nie tylko nie może odliczyć podatku naliczonego na nabyciu tych usług (na przeszkodzie stoi art. 88 ustawy o VAT), ale zobowiązany jest także naliczyć podatek na dokonanym przez siebie przekazaniu. W efekcie dochodzi do opodatkowania tej samej usługi dwukrotnie – raz przez świadczącego, a drugi raz przez przekazującego tę usługę.

Wróć do listy