Opodatkowanie przyznanych premii pieniężnych.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000113, 24-10-2011 r.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pomiędzy kontrahentami mogą być zawierane umowy dotyczące udzielenia premii pieniężnej. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest przyznanie kontrahentowi premii pieniężnej w wysokości określonego procentu wartości sprzedaży netto w danym okresie rozliczeniowym, premia taka może zostać uznana przez organ podatkowy jako rabat zmniejszający podstawę opodatkowania.

Należy wskazać, że skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od różnych czynników, w tym od ustalenia, za co w rzeczywistości jest przyznawana premia pieniężna, tj. czy dotyczy konkretnych dostaw, odnosi się do wszystkich dostaw w danym okresie, lub jest związana ze świadczeniem usług na rzecz dostawcy lub usługodawcy.

Jeżeli kontrahent nie jest zobowiązany do świadczenia usług, w szczególności o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym, wówczas nie wykonuje on żadnych czynności poza osiągnięciem określonej wielkości zakupów. Tym samym premia pieniężna nie może być uznana za wynagrodzenie z tytułu jakiegokolwiek świadczenia. Jeżeli przedmiotem umowy jest przyznanie premii pieniężnej w wysokości określonego procentu wartości sprzedaży netto w danym okresie, przyznawane premie można przyporządkować do konkretnych dostaw – do ustalenia należnej premii koniecznej jest zsumowanie poszczególnych faktur sprzedaży, na podstawie których dokonywane jest obliczanie premii stanowiącej w de facto obniżenie wartości poszczególnych dostaw w okresie, za który przyznana jest premia.

Oznacza to, że premia stanowi rabat obniżający wartość poszczególnych dostaw, a tym samym, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zmniejszający podstawę opodatkowania. Udzielenie rabatu w takim przypadku należy udokumentować fakturą korygującą.

Wróć do listy