Czy od pożyczki zapłacisz PCC ?

Źródło: AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-04-2016 r.

Umowa pożyczki jest jedną z czynności prawnych podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Została bowiem wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepisy ustawy zawierają jednak także wykaz czynności niepodlegających podatkowi i zwolnionych od tego podatku. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 lit. b tejże ustawy nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z powyższego wynika, że każda pożyczka udzielona między przedsiębiorcami powinna być uznana – dla celów podatku od towarów i usług – za świadczenie usług i nie podlegać ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku umów pożyczki o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Powyższe stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2276/10, w którym stwierdził, że: „(…) przedmiotowa umowa pożyczki pieniężnej miała wyłącznie charakter okazjonalny, nie nosiła cech systematyczności, nie była też zorganizowaną i świadczoną w sposób ciągły usługą pośrednictwa finansowego, korzystającą na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT z omawianego zwolnienia z podatku VAT (obecnie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT (…)”.

Wróć do listy