Opodatkowanie usług pocztowych VAT: operatorzy prywatni bez zwolnienia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 05-10-2010 r.

Usługi pocztowe świadczone przez operatorów prywatnych podlegają opodatkowaniu 22-proc. stawką VAT. Prywatni operatorzy pocztowi nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT przy świadczeniu usług pocztowych, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17667/10). Oznacza to, że świadczone przez nich usługi podlegają opodatkowaniu 22-proc. stawką VAT bez względu na charakter świadczonych usług (powszechne usługi pocztowe i inne).

Zgodnie z ustawą o VAT zakres zwolnienia obejmuje usługi pocztowe wymienione w grupowaniu PKWiU 64.11, tj. usługi pocztowe świadczone przez pocztę państwową. Jak wyjaśniło MF, chodzi tu wyłącznie o Pocztę Polską SA, której zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) powierzono obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego. Resort wyjaśnił, że Dyrektywa 97/67/WE dotycząca usług pocztowych wymaga od państw członkowskich zapewnienia, że świadczenie usługi powszechnej jest gwarantowane nie mniej niż pięć dni roboczych w tygodniu oraz określa minimalny zakres takich usług.

Przez usługi powszechne, które podlegają zwolnieniu z VAT, należy rozumieć usługi pocztowe świadczone w określonym reżimie przez wyznaczonego operatora. W Polsce wymogi operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych spełnia wyłącznie Poczta Polska. MF przyznało, że z wyroku ETS w sprawie C-357/07 wynika, że pojęcie publicznych służb pocztowych może obejmować zarówno operatorów publicznych, jak i prywatnych, ale tylko takich, którzy zobowiążą się do zapewnienia świadczenia w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocztowych. ETS rozstrzygnął również, że zwolnienie nie ma zastosowania do świadczenia, których warunki zostały wynegocjowane indywidualnie.

Zadanie polegające na zagwarantowaniu dostępu do całej infrastruktury pocztowej niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań leżących w interesie publicznym w Polsce w całości wypełnia jedynie operator publiczny. Resor wskazał, że nowelizacja ustawy o VAT (uchwalona przez Sejm 24 września) przewiduje zmiany m.in. w zakresie dotyczącym odstąpienia od identyfikowania za pomocą klasyfikacji statystycznych czynności zwolnionych z podatku. Zgodnie z nowelizacją zwolnieniem z podatku objęte będą usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Wróć do listy