Zakup okularów dla pracownika w kosztach firmy.

Źródło: AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-04-2016 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Obowiązek ten powstaje wówczas, gdy pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Tak więc wydatki na zakup okularów korekcyjnych mają charakter „kosztów pracowniczych”, do których ponoszenia pracodawca jest zobowiązany na podstawie ww. przepisów. Koszt tego rodzaju nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art.23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli więc, wydatek na zakup okularów korekcyjnych został poniesiony zgodnie z przytoczonymi przepisami, to zasadniczo można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w firmie.

Należy również podkreślić, że prawo do kosztów przysługuje pracodawcy bez względu na formę zapewnienia pracownikom okularów. Prawo to pracodawca zachowuje zarówno, gdy okulary zakupi samodzielnie (faktura wystawiona jest na firmę) i przekaże je pracownikowi, jak i gdy przedmiotowego zakupu dokona pracownik (faktura wystawiona na pracownika), a pracodawca zwróci mu na podstawie przedstawionej faktury poniesione wydatki.

Odnosząc się natomiast do kwestii odliczenia podatku VAT od zakup dla pracowników okularów korygujących wzrok, w opinii organów podatkowych, nie podlega on odliczeniu. Zdaniem organów podatkowych z samego faktu wystawienia faktury na pracodawcę nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury, bowiem w tym przypadku nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania okularami jak właściciel na pracodawcę. Prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi.

Wróć do listy