Odliczane od PIT darowizny muszą być właściwie dokumentowane.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 07-01-2011 r.

Osoby fizyczne rozliczające się z fiskusem za 2010 rok mogą odliczyć przekazane w ciągu roku darowizny na cele określone w ustawie o PIT. Podatnicy odliczają poniesione wydatki na cele organizacji pożytku publicznego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi oraz kościół w granicach nieprzekraczających 6 proc. dochodu.

Ponadto wszystkie darowizny, które podatnicy odliczają od dochodu, muszą być właściwie udokumentowane. Zasady dokumentacji zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W przypadku darowizn pieniężnych konieczny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jeśli podatnik przekaże pieniądze w gotówce, nie będzie mógł tej kwoty odliczyć od dochodu. W przypadku innych darowizn niż pieniężne wydatki należy udokumentować na podstawie dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę i wartość darowizny. Należy też uzyskać od obdarowanego oświadczenie o przyjęciu darowizny.

Z kolei honorowi dawcy krwi (darowizny na cele krwiodawstwa) muszą udokumentować przekazanie krwi (nie należy jednak uwzględniać wartości krwi, za którą krwiodawca dostał ekwiwalent pieniężny). Co więcej, w przypadku dawców krwi obowiązuje limit 6 proc. dochodu oraz również limit wynikający z rozporządzania ministra zdrowia (odliczenie przysługuje do wysokości ekwiwalentu m.in. za pobraną krew). W przypadku darowizn kościelnych przepisy przewidują dwie możliwości.

Po pierwsze odliczeniu podlegają darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego (maksymalnie 6 proc. dochodu), a po drugie na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła (bez limitu). Obdarowanymi nie mogą być jednak osoby fizyczne. W przypadku darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą podatnicy nie tylko muszą przekazać środki przelewem na konto obdarowanego.

Darczyńca musi też uzyskać od kościelnej osoby prawnej pokwitowanie odbioru oraz sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na cele działalności charytatywno-opiekuńczej (na przekazanie sprawozdania kościół ma dwa lata od daty przekazania środków).

Wróć do listy