Niezbędne wydatki zmniejszą przychód.

Żródło: Rzeczpospolita, 08-11-2011 r.

Wszystkie obowiązkowe opłaty związane z leasingiem można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych.Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II FSK 837/10) w sprawie podatnika, któremu fiskus zarzucił błędne rozliczenie kosztów uzyskania przychodów.Problemy zaczęły się po kontroli rozliczenia podatkowego za 2006 r.

Fiskus uznał, że przedsiębiorca nierzetelnie zadeklarował podstawę opodatkowania i w konsekwencji zapłacił za mało podatku. Za główną przyczynę nieprawidłowości uznał bezprawne zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z umowami leasingowymi.

Podatnik uważał, że nie popełnił błędu. W jego ocenie poniesione opłaty inicjalne nie mają wprawdzie bezpośredniego odzwierciedlenia w przychodach, jednak są z nimi pośrednio związane, stanowią bowiem warunek konieczny do uzyskania prawa do używania rzeczy na podstawie umowy leasingu. Wydatki z tytułu opłaty inicjalnej stanowią więc koszt działalności firmy, niemający odzwierciedlenia w osiąganych przez firmę konkretnych przychodach.

Dlatego w odwołaniu, a potem w skardze do sądu administracyjnego upierał się, że wstępne opłaty leasingowe i opłaty administracyjne poniesione w związku z umowami leasingowymi powinny stanowić w całości koszt uzyskania przychodów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję organu podatkowego, ale w zasadniczej kwestii dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów wydatków związanych z leasingiem nie podzielił jego stanowiska.

Uznał, że podatnik bezzasadnie żąda prawa do zaliczenia w ciężar kosztów wydatków z tytułu wstępnych opłat leasingowych i opłat administracyjnych. W jego ocenie fiskus zasadnie uwzględnił jako koszt uzyskania przychodu tylko część kwoty uiszczonej z tytułu umów leasingu. Podatnik zaskarżył to stanowisko do NSA.Sąd kasacyjny oddalił jego skargę, jednak ostatecznie orzeczenie okazało się dla niego bardzo korzystne.

NSA uznał co prawda, że samo rozstrzygnięcie w sprawie było prawidłowe, jednak nie miał wątpliwości, że zostało ono błędnie uzasadnione.

Czynsz inicjalny, opłaty wstępne i wszystkie inne opłaty związane z umową leasingu, które są niezbędne do jej realizacji, podatnik może jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – podkreślała sędzia sprawozdawca Grażyna Nasierowska. Wyrok jest prawomocny.

Wróć do listy