Więcej swobody w wykorzystaniu nadpłaty.

Źródło: Rzeczpospolita, 31-01-2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu VAT lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska (I FSK 577/11).

NSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego (potwierdzonego wyrokiem WSA), że zaliczenia zwrotu podatku na zobowiązania publicznoprawne nie można dokonać z naruszeniem właściwości organu (organem podatkowym właściwym dla strony w zakresie VAT jest naczelnik urzędu skarbowego; organem właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest prezydent miasta; opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego).

Art. 76 ordynacji podatkowej nie zawiera żadnego zastrzeżenia, że zaliczenie musi nastąpić na podstawie właściwości rzeczowej, miejscowej czy innej – stwierdził NSA.

Wróć do listy