Przy leasingu szybciej zaliczysz wartość pojazdu do kosztów.

Źródło: Rzeczpospolita, 30-09-2010 r.

Aby umowa leasingu samochodu odniosła pożądane skutki podatkowe, nie wystarczy, że nosi taką nazwę. Musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla leasingu w ustawach podatkowych. Zgodnie z ustawową definicją (art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 1 ustawy o PIT) przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym a także każdą inną, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne a także grunty.

Wróć do listy