Odliczanie podatku VAT z tytułu opłat związanych z leasingiem samochodów osobowych.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000132, 05-03-2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz transporcie drogowym, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, które dają ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą.

Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Przepis ten, zgodnie z regulacjami przejściowymi, ma zastosowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wątpliwość podatników dotyczy wysokości odliczenia podatku naliczonego od pozostałych kosztów związanych z leasingiem pojazdów samochodowych, które wynikając z umowy leasingu – np. koszty dotyczące powiadomienia policji o użytkowniku samochodu, koszty dotyczące nieterminowej zapłaty i inne koszty administracyjne.

Treść przytoczonego przepisu jednoznacznie wskazuje, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w wysokości 60% jeżeli koszty te wynikając z zawartej umowy leasingu. Jeżeli jednak koszty takie wynikają z innej umowy, porozumienia itp. wówczas podatnik co do zasady ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości.

Wróć do listy