Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000064, 15-11-2010 r.

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 listopada 2010 r. (sygn. akt: I FPS 3/10) w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do podstawy opodatkowania przedmiotu leasingu.

W dniu 8 listopada 2010 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 3/10) w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do podstawy opodatkowania przedmiotu leasingu. Sąd rozważał, czy w świetle art. 29 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r., podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Zdaniem Sądu podmiot świadczący usługi leasingowe musi włączyć do podstawy opodatkowania także koszty ubezpieczenia. W przypadku usługi kompleksowej, jaką stanowi leasing któremu towarzyszy ubezpieczenie, nie można sztucznie rozgraniczać tych usług, nawet jeśli na gruncie prawa cywilnego są to dwa odrębne świadczenia. NSA podkreślił, że chodzi o sytuacje, gdy usłudze leasingu towarzyszy usługa ubezpieczenia. Są one wtedy powiązane i mają charakter świadczenia kompleksowego.

NSA nie zgodził się także z zarzutem, że Polska błędnie implementowała przepisy unijne o świadczeniach złożonych i podkreślił, że orzecznictwo w tym zakresie jest ukształtowane. Według ugruntowanego orzecznictwa sądów, świadczenia złożone ze względu na ich kompleksowość należy opodatkowywać jedną stawką VAT przynależną do usługi wiodącej.

Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych nie było w tej sprawie jednolite. Stanowisko podobne do zawartego w niniejszej uchwale zawarł WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Wr 881/08) oraz WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 1022/09). Jednak w innym wyroku (sygn. III SA/Wa 1888/09) ten sam Sąd orzekł, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu refakturowane przez leasingodawcę powinno być od podatku zwolnione.

Skutkiem uchwały będzie niewątpliwie wzrost opłat leasingowych wynikający ze wzrostu podatku od towarów i usług (do podstawy opodatkowania wliczana będzie wartość ubezpieczenia). Niemniej jednak przedsiębiorstwa przyjmujące faktury za tak określony zestaw usług zyskają pewność, że kwota całego podatku widniejącego na fakturze stanowić będzie dla nich podatek naliczony.

Należy nadmienić, że dokonana w uchwale składu siedmiu sędziów NSA interpretacja przepisów prawa administracyjnego jest wiążąca zarówno dla zwykłych, jak i rozszerzonych składów orzekających.

Sądowi administracyjnemu rozpoznającemu sprawę nie wolno bowiem samodzielnie przyjmować wykładni prawa odmiennej od tej, która została przyjęta przez skład poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego (wynika to z art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Wróć do listy