Pożyczkobiorca nie płaci CIT od umorzonej kwoty.

Źródło: Rzeczpospolita, 29-11-2011 r.

Subwencje otrzymane na zakup lub wytworzenie amortyzowanych środków trwałych są zwolnione z podatku. Kwota odpisów amortyzacyjnych odpowiadająca wartości, z której zrezygnował pożyczkobiorca, nie jest kosztem uzyskania przychodu. Tak wynika z dwóch interpretacji łódzkiej Izby Skarbowej. Spółka zadająca pytanie otrzymała pożyczki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wykonanie zadania, w którego efekcie powstał środek trwały przejęty przez nią do amortyzacji.

Po kilku miesiącach strony podpisały umowę o umorzenie pożyczki, pod warunkiem że jej kwota zostanie przeznaczona na inne zadanie – budowę sieci wodociągowej. Fundusz zrezygnował tym samym z ok. 35 proc. pożyczki. Spółka uznała, że nie miała przychodu, a pełna wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych jest dla niej kosztem uzyskania przychodu.

Organ zgodził się tylko z pierwszą częścią tych poglądów. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT wolne od podatku są dotacje i nieodpłatne świadczenia, jeśli dochód jest przeznaczony na nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz jeśli dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów od tej części ich wartości, która odpowiada kwotom odliczonym od podstawy opodatkowania, albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Numery interpretacji IPTPB3/423-179/11-5/IR, IPTPB3/423-179/11-4/IR.

Wróć do listy