Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego podlega PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11-08-2010 r.

Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za jednostki uczestnictwa stanowi opodatkowany przychód dla wnoszącego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wniesienie do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) akcji i udziałów stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który należy opodatkować zgodnie z zasadami określonymi w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Przepis ten stanowi, że od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Jak wynika z wyroku, wniesienie akcji i udziałów do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Skarżąca osiągnie więc przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

Zgodnie z nim za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Skarżącą była osoba fizyczna, która posiada akcje i udziały w kapitałach zakładowych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozważa wniesienie ich tytułem wkładu niepieniężnego do funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w kraju. W zamian obejmie certyfikaty inwestycyjne funduszu. Wyrok jest nieprawomocny. Sygn. akt III SA/Wa 1207/10

Wróć do listy