Z CIT zwolnione będą przychody zagranicznych funduszy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31-12-2010 r.

Zwolnione z CIT będą przychody zagranicznych funduszy kapitałowych, których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych.

Nowelizacja ustawy o CIT z 25 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1478), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. likwiduje występującą dyskryminację podatkową. Przepisy ustawy o CIT obowiązujące do końca 2010 roku przewidują zwolnienie z podatku tylko dla polskich funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, działających w oparciu o polskie przepisy.

Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy w MDDP, zwraca uwagę, że nowelizacja zrównuje zasady opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych z polskimi instytucjami tego typu – przez zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych i emerytalnych mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej.

Do wprowadzenia tego zwolnienia zobowiązała Polskę Komisja Europejska, zdaniem której wyższe opodatkowanie zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych może zniechęcać je do inwestowania kapitału w spółki mające siedzibę w Polsce. Natomiast wyższe opodatkowanie może również skutkować ograniczeniem zdolności polskich spółek do pozyskiwania kapitału od zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Taki stan narusza swobodę przepływu kapitału wynikającą z Traktatu UE, do której respektowania zobowiązały się państwa członkowskie. Znowelizowane przepisy zawierają jednak kilka warunków, które pozwalają na objęcie tym rozwiązaniem wyłącznie funduszy działających na analogicznych zasadach jak polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. W różnych państwach status prawny takich funduszy jest jednak różnie uregulowany.

Dlatego ze zwolnienia będą korzystać np. instytucje wspólnego inwestowania oraz podmioty prowadzące programy emerytalne, posiadające siedzibę w innym niż Polska państwie UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i funkcjonujące jako fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte.

Zwolnieniem tym nie będą jednak objęte zagraniczne fundusze inwestujące na niepublicznym rynku kapitałowym (tzw. private equity). Jednym z warunków, jakie muszą spełnić zagraniczne fundusze, aby skorzystać ze zwolnienia, jest to, że wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Wróć do listy