Księgi prowadzone za granicą muszą być po polsku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16-08-2010 r.

Firma, która skorzysta z usług księgowych w UE, musi spełnić wymóg prowadzenia ewidencji w języku polskim. Może w tym pomóc zastosowanie dwujęzycznego systemu księgowego. Polska firma może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Taką możliwość wprowadził przepis ustawy o rachunkowości obowiązujący od 10 kwietnia. Należy jednak pamiętać, że taka firma ma obowiązek prowadzenia ksiąg w języku polskim i w walucie polskiej. System powinien być dwujęzyczny, tj. nazwy kont, opisy rodzajów transakcji, nazwy operacji gospodarczych, nazwy walut są opisane w języku polskim oraz w języku znanym osobom prowadzącym księgi rachunkowe.

Raporty generowane z systemu FK, których zawartość informacyjna odpowiada zawartości ksiąg rachunkowych, a więc m.in. dziennik, zapisy kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych w zależności od wyboru raportującego są wówczas generowane w języku polskim bądź języku prowadzącego księgi rachunkowe.

Drugim rozwiązaniem jest stosowanie w zapisach księgowych skrótów lub kodów operacji gospodarczych, zamiast podawania pełnego tekstu opisu – twierdzi Janusz Jazowy. Wówczas należy dysponować wykazem stosowanych skrótów lub kodów wraz z ich objaśnieniem w języku polskim. W przypadku dowodów księgowych mających formę zapisów powstających automatycznie w systemie FK (np. noty odsetkowe) treść zapisów tworzonych automatycznie przez system powinna być dostępna w języku polskim (jeżeli nie ma ona formy skrótu lub kodu.

Wróć do listy