Sprzedaż działki podzielonej na mniejsze a VAT.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000127, 30-01-2012 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał w dniu 23 grudnia 2011 r. interpretację indywidualną (znak IPTPP2/443-613/11-2/ALN) w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek, które powstały w wyniku wcześniejszego podzielenia większej nieruchomości, oraz do których ich właściciel dostarczył energię elektryczną.

Zdaniem organu, sprzedaż taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a podzielenie nieruchomości na mniejsze powierzchniowo działki oraz doprowadzenie energii elektrycznej do przedmiotowych działek umożliwia ich łatwiejszą sprzedaż oraz uatrakcyjnia je rynkowo.

„Opisana sytuacja bezsprzecznie zatem świadczy o zamiarze wykonywania czynności w sposób częstotliwy oraz przesądza o wykorzystywaniu towarów (działek budowlanych) w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podział działek, doprowadzenie do nich energii elektrycznej, ogłoszenie o sprzedaży stanowią elementy ciągu zdarzeń zmierzających do jak najbardziej korzystnego zbycia działek.” Wziąwszy powyższe pod uwagę organ uznał, że czynności te służyły poczynieniu nakładów w celu korzystniejszego z punktu ekonomicznego sprzedania działek, a co za tym idzie – sprzedaż taka jest dostawą towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
W ocenie autora pogląd wyrażony w omawianej interpretacji indywidualnej jest – co do ostatecznej oceny w kwestii opodatkowania opisanych czynności – prawidłowy, aczkolwiek organ nieumiejętnie go uargumentował. Mając na uwadze wyroki TSUE w sprawach C-180/10 i C-181/10 (Słaby/Kuć) należy bowiem uznać, że samo podzielenie nieruchomości (czy też umieszczenie ogłoszeń wskazujących na zamiar ich sprzedania) jest czynnością związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, a więc nie są to działania przyczyniające się do uznania tych czynności za opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Należy je za takie uznać, ponieważ bez ich wykonania sprzedanie działek nie byłoby możliwe w ogóle – bez zamieszczenia ogłoszeń potencjalny kupiec nie dowie się o sprzedaży, poza tym brak podzielenia większej działki (teoretyzując – ogromnie dużej) sprawia, że prawdopodobieństwo jej sprzedaży po satysfakcjonującej cenie byłoby prawie zerowe.

Z drugiej jednak strony, inaczej należy rozpatrywać podjęcie aktywnych działań zmierzających do zwiększenia wartości poszczególnych działek, a za takie bez wątpienia należy uznać angażowanie środków na dostarczenie doprowadzenie energii elektrycznej do działek. W przypadku gdyby właściciel nie doprowadził do działek przyłączy energii elektrycznej, to ich sprzedaż, w ocenie autora, nie byłaby opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Wróć do listy