Będzie uchwała w sprawie kredytu na wypłatę dywidendy.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-06-2011 r.

Poszerzony skład NSA przesądzi, czy odsetki bankowe od pieniędzy pożyczonych na wypłatę dla wspólników są kosztem.
Naczelny Sąd Administracyjny skierował 1 czerwca 2011 r. (sygnatura akt: II FSK 124/10) kolejne pytanie prawne dotyczące kosztów uzyskania przychodów.

NSA ma wątpliwości, czy zapłacone przez spółkę z o.o. odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy oraz inne wydatki z tym związane są kosztem podatkowym. Orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite – podkreślił w ustnym uzasadnieniu postanowienia sędzia NSA Jacek Brolik.

Nie wiadomo, czy jeżeli spółka kapitałowa bierze kredyt po to, by wypłacić wspólnikom dywidendę, ma prawo do zaliczenia wydatków z tym związanych do pośrednich kosztów działalności. Z jednej strony Skarb Państwa nie powinien ponosić ciężarów wewnętrznych rozliczeń wspólników. To argument przeciw uznaniu prawa do kosztów. Jednakże NSA zauważył, że podmioty gospodarcze mają swobodę w prowadzeniu swojej działalności.Pytanie prawne ma związek z jedną ze spraw interpretacyjnych.

We wniosku spółka wyjaśniła, że za 2008 r. i lata poprzednie wypracowała zysk, który może zostać podzielony między wspólników jako dywidenda. Stwierdziła, że nie dysponuje dużymi wolnymi środkami finansowymi i wypłacenie dywidendy ze środków własnych mogłoby spowodować zachwianie jej płynności finansowej. W tej sytuacji dywidendę planuje wypłacić z kredytu.

Zapytała, czy wydatki związane z jego zaciągnięciem i spłatą może zaliczyć do kosztów swojej działalności.Fiskus uznał, że nie ma prawa. Podkreślił, iż wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu i nie jest też związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Tym samym dywidenda nie stanowi kosztu podatkowego w spółce wypłacającej. Sąd pierwszej instancji nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. W jego ocenie racjonalne prowadzenie działalności gospodarczej nie pozwala na gromadzenie znacznych środków finansowych w celu zabezpieczenia przyszłej wypłaty dywidendy. Dlatego odsetki od kredytu na dywidendę powinny być kosztem.

Ostatecznie jednak spór rozstrzygnie uchwała NSA. Postanowienie jest prawomocne.

Wróć do listy