Dotowanie szkoleń ze środków publicznych – interpretacja ogólna.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000152 – 23-07-2012 r.

W dniu 15 czerwca 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą dotowania szkoleń ze środków publicznych (sygn PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298).

Zgodnie z tezą wyrażoną w interpretacji „Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w części ze środków publicznych, są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, jeżeli środki te stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i ich udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej usługi wynosi co najmniej 70%.”

Zgodnie zatem z powyższą interpretację zwolnienie z opodatkowania usługi szkoleniowej finansowej ze środków unijnych uzależnione jest przede wszystkim od jej kwalifikacji bądź jako usługi kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego, a także czy i w jakiej części jest finansowana ze środków publicznych (100%/70%).

Interpretacja została oparta o dwa przepisy; art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie z opodatkowania w przypadku dotacji 100%) oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (gdy kwota dofinansowania stanowi co najmniej 70%).

Środkami publicznymi mogą być m.in. środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czy Europejskiego Funduszu Społecznego ale także dotacje przyznawane instytucjom oraz jednostkom samorządowym. Problem w istocie dotyczył określenia kiedy dochodzi do finansowania usługi szkolenia ze środków publicznych, gdy organizator szkolenia oprócz wynagrodzenia otrzymuje również dofinansowanie.

Minister finansów uzależnił możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług szkoleniowych od tego, czy otrzymane przez świadczącego usługę szkoleniową środki publiczne składają się na obrót z tytułu świadczenia tej usługi (ew. w jakiej części).

Na podstawę opodatkowania składać się będą również kwoty wynagrodzenia za usługę. Na gruncie powołanej interpretacji ogólnej, jeżeli dofinansowania ze środków publicznych nie da się powiązać ze świadczoną usługa szkoleniową, świadczona usługa nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania (dopłata ze środków unijnych nie będzie bezpośrednio wpływać na cenę – nie będzie zatem stanowić co najmniej 70% kwoty dofinansowania szkolenia).

Wróć do listy