Czy od usług cateringowych można odliczać podatek VAT?

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000092, 30-05-2011 r.

Wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 r. pojawiły się wątpliwości, czy od usług cateringowych można odliczać podatek naliczony, w związku z brzmieniem art.88 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który wyłącza prawo do odliczania z faktur za usługi noclegowe i gastronomiczne. Do końca 2010 r., zgodnie z art.8 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, co do zasady, były identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.

Stosowana do końca 2010 r. dla potrzeb podatku od towarów i usług Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 r. klasyfikowała usługi gastronomiczne w grupowaniu 55.3. Natomiast osobno klasyfikowane były usługi związane z podawaniem napojów (symbol 55.4) oraz usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (cateringowe), które ujęto w grupowaniu 55.5.

Zatem przez „usługi gastronomiczne”, wymienione w art.88 ustawy o VAT należało rozumieć usługi oznaczone symbolem 55.3, w związku z czym ograniczenie odliczania nie dotyczyło usług cateringowych. Jednak z dniem 1 stycznia 2011 r. wykreślono z ustawy wspomniany art.8 ust.3 i wprowadzono art. 5a, zgodnie z którym towary lub usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Ponieważ art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, wymieniając usługi gastronomiczne, nie powołuje się na symbol statystyczny, obecnie można mieć wątpliwości, czy należy przyjąć szerokie rozumienie pojęcia „usługi gastronomiczne”, które obejmowałoby również usługi cateringowe, czy w dalszym ciągu, podobnie jak do końca roku 2010, należy odróżniać usługi cateringowe od usług gastronomicznych.

Na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2011, sygn. IPPP1/443-556/11-2/AW. Organ podatkowy, powołując się na definicję ze Słownika języka polskiego PWN oraz na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-231/94 Faalborg-Gelting stwierdził, że wciąż należy odróżniać usługi gastronomiczne od usług cateringowych.

W omawianej interpretacji wskazano, że usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu.

Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby spółki. Ostatecznie organ podatkowy stwierdził, że usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (catering) nie stanowią usług gastronomicznych, przy nabyciu których nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podatnikom przysługuje więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług cateringowych, pod warunkiem, że mają one związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Wróć do listy