Sprzedaż firmowego budynku jest opodatkowana.

Źródło: Rzeczpospolita, 10-11-2011 r.

Przedsiębiorca, który wycofa nieruchomość z działalności gospodarczej, musi poczekać pięć lat, jeśli nie chce płacić daniny. Wynika tak z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (numer interpretacji: IPTPB1/415-103/11-3/DS). Z pytaniem zwrócił się podatnik, który prowadzi działalność jako osoba fizyczna.

W czerwcu 2006 r. kupił nieruchomość składającą się z działki, domu oraz zabudowań gospodarczych. W akcie notarialnym wpisano, że będzie wykorzystywał posesję do prowadzenia firmy.

W rzeczywistości tego nie robił, ale miał przychody z najmu, które opodatkowywał łącznie z innymi przychodami z biznesu.Nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych, a budynki są amortyzowane.

Teraz chce sprzedać nieruchomość i pyta, jakie skutki będzie miało wcześniejsze wycofanie jej z ewidencji środków trwałych. Dyrektor IS wskazał, że odpłatne zbycie nieruchomości przez osobę prywatną, a nie w ramach prowadzonej firmy, jest opodatkowane, jeśli nie upłynęło pięć lat od jej nabycia lub wybudowania.

Z ustawy o PIT wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno środki ze sprzedaży składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z biznesu z różnych względów wycofane.

Przedsiębiorca nie płaci podatku dopiero po sześciu latach od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności.

Przychód z ich sprzedaży jest rozliczany jak zbycie majątku prywatnego. Jak wynika z interpretacji, samo wyłączenie nieruchomości z działalności gospodarczej nie będzie oznaczało powstania dochodu z tej działalności. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 czy też w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Wycofane nieruchomości nadal stanowić będą własność przedsiębiorcy wykorzystywaną na jego potrzeby osobiste. Dyrektor izby zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że aktualnie wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej nie będzie stanowić dla niego ulgi. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT środki trwałe i tak będą generowały przychód z tytułu tej działalności.Jeśli przedsiębiorca wycofa nieruchomość z firmy, to przez sześć lat jej odpłatne zbycie i tak stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej.

W tym czasie środki uzyskane ze sprzedaży środków trwałych będą podlegać opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów, np. podatku liniowego, jeśli przedsiębiorca wybrał ten sposób rozliczenia.

Wróć do listy