Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów darowany budynek.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 09-09-2010 r.

Przedsiębiorca, który budynek otrzymany w drodze darowizny wprowadzi do majątku firmy, może dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe otrzymane przez przedsiębiorcę w drodze darowizny mogą być amortyzowane. Możliwość rozpoznania w kosztach odpisów amortyzacyjnych związanych z wartością nieruchomości (z wyjątkiem np. gruntów) otrzymanych w drodze darowizny wynika z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Wartością początkową otrzymanej nieruchomości będzie jej wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że w umowie darowizny określono niższą wartość. Określa to art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości rozpoznaje się na zasadach przewidzianych w art. 22a–22o ustawy o PIT.

Do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów niezbędne będzie, by nieruchomość stanowiła własność lub współwłasność podatnika i była wykorzystywana w działalności gospodarczej i na jej potrzeby. Ponadto nieruchomość powinna być kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do używania, a jej przewidywany okres używania powinien być dłuższy niż rok.

Wróć do listy