Sprawca da odszkodowanie, poszkodowany zapłaci PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20-08-2010 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął, czy dobrowolnie wpłacona na konto podatniczki przez sprawcę wypadku kwota będzie podlegać opodatkowaniu PIT. Stołeczna izba przypomniała, że na gruncie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) pojęcie „odszkodowanie” jest tożsame z pojęciem „zadośćuczynienie”.

Organ podatkowy wskazał, że zadośćuczynienie, analogicznie do odszkodowania, jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy.

Co prawda powszechne jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą (uszczerbkiem niematerialnym), jednak tego rodzaju rozróżnienia nie dokonują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu.

Niektóre z nich, wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednak korzystanie ze zwolnienia od podatku jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę danej preferencji. Podstawą zwolnienia otrzymanej przez podatniczkę kwoty pieniędzy (odszkodowania) nie może być art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Kwota pieniędzy otrzymana przez podatniczki będzie wynikała bowiem z ustaleń zawartych pomiędzy stronami i będzie miała charakter czysto umowny, a jej wysokość będzie uwzględniała interesy obu stron. W związku z tym przedmiotowa wypłata nie jest odszkodowaniem, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Źródłem tego odszkodowania będzie wola stron wyrażona w zawartym porozumieniu. Ustawodawca wyłączył generalnie z katalogu zwolnień te odszkodowania, które zostały wypłacone na podstawie ugody pozasądowej. Konsekwencją tego będzie opodatkowanie kwoty wypłaconej podatniczce na konto za trwały uszczerbek na zdrowiu jako przychodu z innych źródeł. Podatniczka będzie więc zobowiązana do zapłaty podatku od otrzymanej kwoty. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2010 r. (nr IPPB4/415-397/10-4/JS).

Wróć do listy