Szef może żądać od pracowników przedstawienia dokumentów.

Źródło: Rzeczpospolita, 10-08-2010 r.

Płatnik musi wykazać, że narzędzia, materiały czy sprzęt, którymi posługuje się pracownik, wykonując pracę dla pracodawcy, stanowią jego własność oraz w jakim zakresie były rzeczywiście wykorzystywane do pracy na rzecz pracodawcy. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 13 marca 2007 r., I SA/Wr 59/07

Wróć do listy