Zakup biletu miesięcznego przez pracodawcę dla pracownika.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o., 10-10-2014 r.

Zakup biletu miesięcznego przez pracodawcę pracownikowi na dojazdy do i z pracy, kwalifikowany jest zgodnie z art. 12 ustawy o pdof do przychodów ze stosunku pracy. Za przychody ze stosunku pracy uważa się bowiem m.in. wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wartość pieniężną tego rodzaju świadczeń ustala się w oparciu o art. 11 ust. 2a wyżej wymienionej ustawy, tj. w tym przypadku zgodnie z ceną zakupu. Tak więc przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu będzie cena brutto zakupionego biletu.

Wg. stanowiska ZUS, uzyskany przez pracownika przychów korzysta z wyłączenia z podstawy składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji gdy pracodawca przekazuje pracownikowi bilet. Jeżeli jednak pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny, stanowiący zwrot kwoty zakupionych biletów, uzyskany przychód stanowi podstawę wymiaru składek.
Odmienne stanowisko w sprawie oskładkowania ww. przychodów uzyskanych przez pracowników zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt II UK 172/07: Każde przysporzenie majątkowe, w tym także ekwiwalenty pieniężne z tytułu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy środkami lokomocji wypłacane pracownikom przez pracodawcę na podstawie aktów lub przepisów prawa pracy, podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.

Wróć do listy