Biała lista podatników od 1 września 2019 r.

Weryfikacja kontrahenta stanowi jedną z przesłanek zachowania należytej staranności podatnika VAT. W celu ułatwienia weryfikacji kontrahenta od 1 września 2019 r. weszła w życie biała lista podatników zawierająca informacje o podatnikach VAT.

Biała lista podatników to baza zawierająca informacje o podatnikach VAT. Jest ona prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i będzie aktualizowana w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Biała lista ma zawierać informacje z rejestrów dotyczących statusu podatników VAT oraz inne, w tym:

 • nazwę firmy bądź imię i nazwisko
 • numer służący do zidentyfikowania podmiotu na potrzeby podatku (o ile został onnnadany)
 • numer REGON (o ile został on nadany)
 • numer PESEL (o ile podmiot posiada takowy)
 • numer w KRS (o ile został nadany)
 • adres siedziby
 • adres stałego prowadzenia działalności
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania
 • numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym

biała lista podatników

Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców

Wprowadzenie rejestru podatników ma na celu ułatwienie procesu weryfikacji kontrahentów, a z punktu widzenia przedsiębiorców wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Ponieważ biała lista podatników będzie zawierała numery rachunków rozliczeniowych, to przed dokonaniem przelewu podatnik będzie zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia, czy numer rachunku bankowego zgadza się z danymi opublikowanymi na białej liście podatników.

Dodatkowe ograniczenie dotyczyć będzie bowiem przelewów o wartości przekraczającej 15 000 zł. W przypadku wykonania wspomnianego przelewu na rachunek bankowy inny, niż ten znajdujący się na białej liście podatników wydatek zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów, jak również nie będzie można dokonać odliczenia podatku VAT z tak opłaconej faktury.

Celem opisanego mechanizmu jest ograniczenie wpłat na prywatne rachunki bankowe przedsiębiorców, w przypadku których model podzielonej płatności nie ma zastosowania. Ponadto podatnicy będą ponosić odpowiedzialność solidarną ze sprzedawcą za zaległości podatkowe (do wysokości kwoty podatku związanego z tą transakcją).

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy w ramach podatku VAT będzie możliwe w przypadku uiszczenia zapłaty za transakcję z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Ponadto wyłączenie odpowiedzialności solidarnej (w tym również uniknięcie sankcji polegającej na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wydatku przekraczającego 15 000 zł) będzie obowiązywało osoby, które w ciągu 3 dni od nadania błędnego przelewu zawiadomią o zaistniałym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Baza podatników zaczęła działać od 1 września 2019 roku (od momentu wejścia w życie ustawy). Sankcje w zakresie odpowiedzialności solidarnej oraz wyłączenia z kosztów podatkowych obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Wróć do listy