Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Dnia 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Do biegu tego terminu nie są wliczane w szczególności soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Obowiązek zgłoszenia danych do CRBR ciążą na spółkach wymienionych w art. 58 ustawy. Zgodnie z tym przepisem do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do niej uprawnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (jednostka dominująca), lub
 • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zgłoszenie do systemu jest bezpłatne i musi być dokonane za pośrednictwem strony internetowej: Wypełnij formularz. Dla tego zgłoszenia nie ma przewidzianych druków elektronicznych czy papierowych.

Zgłoszenie musi być dokonane przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki, ujawnioną w KRS. Osoba ta musi posługiwać się kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem zaufanym (tzw. ePUAP).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Wróć do listy