Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 10-03-2016 r.

Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być np. nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe. Przedmiot aportu musi spełniać następujące warunki:

  • jest zbywalny,
  • przedstawia wartość ekonomiczną,
  • może być ujęty w bilansie jako aktywo

Wkładem do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część jest czynnością skutkującą powstaniem przychodu po stronie podmiotu wnoszącego aport. Wynika to z art. 17 ust.1 pkt.9 i ust 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl przytoczonych przepisów, przychodem tym jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przedmiotowy przychód powstaje w dniu zarejestrowania spółki. Z kolei koszt uzyskania przychodu na dzień objęcia udziałów (akcji) ustala się w zależności od rodzaju wkładu w wysokości określonej w art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) oblicza się jako różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów a kosztami ich uzyskania. Dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w odniesieniu do osób prawnych na zasadach ogólnych, a w przypadku wnoszących aport osób fizycznych podlega opodatkowaniu 19% podatkiem po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu PIT-38.

Wróć do listy