Przy przewłaszczeniu rzeczy nie ma amortyzacji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 04-08-2010 r.

Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez wierzyciela od przewłaszczonej rzeczy.Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy można dokonywać amortyzacji przy przewłaszczeniu rzeczy.

W analizowanej sprawie spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie udzielania pożyczek w formie gotówkowej swoim klientom. W celu zabezpieczenia spłaty spółka planuje zawrzeć z pożyczkobiorcą (dłużnikiem) umowę przewłaszczenia rzeczy ruchomych bądź nieruchomych będących własnością dłużnika.

Własność przewłaszczonych rzeczy zostanie przeniesiona przez dłużnika na spółkę. Według stołecznej izby zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez wierzyciela od przewłaszczonej rzeczy.

Do czasu ostatecznego przeniesienia własności przewłaszczonej rzeczy spółka nie jest uprawniona do tego, by dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tej rzeczy.

Dopiero w przypadku niespełnienia świadczenia przez dłużnika, w związku z możliwością definitywnego zachowania własności rzeczy oraz jej wydaniem przez dłużnika na rzecz spółki, po stronie spółki powstanie uprawnienie do wprowadzenia tej rzeczy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jej wartości początkowej. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lipca 2010 r. (nr IPPB3/423-330/10-2/GJ).

Wróć do listy