Amortyzacja jednorazowa dla leasingu finansowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o., 23-10-2014 r.

W myśl art. 22a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, niezależnie od przewidywanego okresu używania składniki majątku, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Zasady dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych określono natomiast w art. 22k ust. 7-13 ustawy pdof i art. 16k ust. 7-13 pdop. Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.

Określenie „mały podatnik” oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jednorazowa amortyzacja może być zastosowana w odniesieniu do środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jednorazowych odpisów można dokonywać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ustawodawca określił limit jednorazowej amortyzacji, i tak, w 2014 r. łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000,00 euro. W limicie nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczających 3 500,00 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku zawarcia umowy leasingu finansowego, przedmiot leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego. Korzystający może wówczas dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego środka trwałego i stosować przepisy dotyczące amortyzacji jednorazowej.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 grudnia 2012 r., nr ITPB1/415-1091/12/WM, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wróć do listy