Czy od pożyczki zapłacisz PCC ?

Źródło: AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-04-2016 r. Umowa pożyczki jest jedną z czynności prawnych podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Została bowiem wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepisy ustawy zawierają jednak także wykaz czynności niepodlegających podatkowi i zwolnionych od tego podatku. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 lit. b tejże ustawy nie podlegają […]

Więcej

Studia w kosztach firmy.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 12-04-2016 r. Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na sfinansowanie studiów podyplomowych swojego pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Koszty tego typu nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób ...

Więcej

Zakup okularów dla pracownika w kosztach firmy.

Źródło: AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-04-2016 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy ...

Więcej

Składki ZUS od karnetów sportowych dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-03-2016 r. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowią przychody uzyskane przez niego ze stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskane przez pracownika stanowią podstawę naliczania składek np. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ...

Więcej

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 10-03-2016 r. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne (gotówkę), jak i wkłady niepieniężne (aport). Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być np. nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe. Przedmiot aportu musi spełniać następujące warunki: jest zbywalny, przedstawia wartość ekonomiczną, może być ujęty w bilansie jako aktywo Wkładem ...

Więcej

Zawieszenie działalności a poniesione wydatki.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 03-03-2016 r. Zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać ...

Więcej

Czy poczęstunek dla kontrahenta stanowić koszty?

Żródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 22-02-2016 r. W interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) uznał, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche, kolacje), ...

Więcej

E-kontrole od 1 lipca 2016 r.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 18-02-2016 r. Znowelizowane przepisy dotyczące kontroli podatkowych wprowadziły obowiązek udostępniania danych dla potrzeb kontroli w postaci pliku elektronicznego. Kontrolerzy w oparciu o art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, będą uprawnieni do żądania udostępniania przez przedsiębiorcę ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli w postaci jednolitego pliku kontrolnego ...

Więcej

Wykorzystywanie samochodu przez wspólnika spółki osobowej.

Źródło: Biuro rachunkowe AMS Zarzadzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp. k. , 09-02-2016 r. Jak wynika z art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów ze stosunku pracy zalicza się miedzy innymi wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń, przysługujących pracownikowi z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych. Powyższy przychód ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów ...

Więcej